อธิบายชุดวิชา

25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา (6 หน่วยกิต)
Guidance in Elementary Education
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการวางแผนชีวิต
          2. เพื่อให้สามารถจัดบริการแนะแนวเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม และการวางแผนอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          3. เพื่อให้สามารถใช้บริการแนะแนวสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
          4. เพื่อให้สามารถนำกระบวนการจัดบริการแนะแนวช่วยพัฒนานักเรียนให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ
คำอธิบายชุดวิชา
          ปรัชญา ความหมาย ความจำเป็น และขอบข่ายของการแนะแนว หลักการ ประเภทและบริการแนะแนวในระดับประถมศึกษา
ครูกับการแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษา บทบาทของบุคลากรแนะแนวในระดับประถมศึกษา วิธีการแนะแนวในระดับประถมศึกษา
เครื่องมือเครื่องใช้ในการแนะแนวในระดับประถมศึกษา การจัดกิจกรรมแนะแนวสําหรับผู้ปกครองและชุมชน การบริหารงานแนะแนว
โรงเรียนประถมศึกษา ปัญหาการแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษา แนวโน้มและนวัตกรรมของการแนะแนวในระดับประถมศึกษา
ในอนาคต


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...