อธิบายชุดวิชา

25406 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว (6 หน่วยกิต)
Guidance Activities and Instruments
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมและเครื่องมือต่างๆ สําหรับการแนะแนว
          2. เพื่อให้สามารถเลือกใช้เครื่องมือและกิจกรรมต่างๆ สําหรับการแนะแนวได้อย่างเหมาะสม
          3. เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการจัดกิจกรรมแนะแนวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำอธิบายชุดวิชา
          กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนวทางการศึกษา อาชีพและการปรับตัวทางสังคม กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนวเพื่อการ
เลือกแผนการเรียน เพื่อการเลือกสถานศึกษาต่อ เพื่อการส่งเสริมการเรียน เพื่อการสํารวจความสนใจและความถนัดในอาชีพ
เพื่อการส่งเสริมเจตคติที่ดีต่ออาชีพ เพื่อการส่งเสริมประสบการณ์ในงานอาชีพและการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ เพื่อการส่งเสริม
การรู้จักตนเอง เพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อการฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม เพื่อการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...