อธิบายชุดวิชา

26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ (6 หน่วยกิต)
Non-formal Education Management
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน และการจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับสภาพความรู้ของชุมชน
          2. เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของโครงการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย
ตลอดจนพัฒนาความสามารถในการจัดทำแผนและโครงการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
          3. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดการและบริหารงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การบริหาร
บุคลากร ธุรการ การเงิน วัสดุและอาคารสถานที่
          4. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การนิเทศ
การติดตามผล การประเมินผล การวิจัย การประสานงาน และการประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
คำอธิบายชุดวิชา
          หลักและแนวคิดในการวางแผนจัดการศึกษาที่สัมพันธ์กับพื้นฐานของมนุษย์และความต้องการของชุมชน ลักษณะเฉพาะของ
โครงการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระบวนการจัดทำแผนและโครงการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย บทบาทของรัฐที่เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ระบบบริหารราชการแผ่นดิน) การศึกษาสภาพความ
ต้องการของชุมชนเพื่อวางแผนการจัดทำโครงการการศึกษานอกระบบ การบริหารโครงการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
การบริหารบุคลากรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การบริหารธุรการ การเงิน วัสดุ และอาคารสถานที่ การพัฒนาหลัก
สูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การนิเทศงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การติดตามผล การ
ประเมินผลการวิจัยงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การกระจายอำนาจการบริหารงานนอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กรณีตัวอย่าง) การประสานงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กรณีตัวอย่าง) การจัดแหล่งบริการข่าวสาร
ข้อมูลและคำแนะนำปรึกษาทางด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...