อธิบายชุดวิชา

26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ (6 หน่วยกิต)
Community Resources for Nonformal Education
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ และประเภทของแหล่งวิทยาการในชุมชน
          2. เพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์และสํารวจแหล่งวิทยาการในชุมชนการวางแผนและพัฒนาแหล่งวิทยาการ
ในชุมชนการบริหารและการประสานงานเพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งวิทยาการในชุมชนเพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
          3. เพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถในการจัดและการใช้ประโยชน์จากแหล่งวิทยาการชุมชนประเภทต่างๆ เพื่อการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
คำอธิบายชุดวิชา
          ความหมาย ลักษณะ และประเภทของแหล่งวิทยาการในชุมชน การใช้ประโยชน์แหล่งวิทยาการในชุมชนเพื่อจัดการศึกษา การสํารวจ
และวิเคราะห์แหล่งวิทยาการในชุมชน การวางแผนและพัฒนาแหล่งวิทยาการในชุมชนเพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
การบริหารและประสานงานเพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งวิทยาการในชุมชน การจัดห้องสมุดประชาชน การจัดที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน การจัด
นิทรรศการประจำที่และเคลื่อนที่ การจัดพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ การจัดอุทยานการศึกษา การจัดแหล่งวิทยาการและข่าวสารข้อมูลในชุมชน ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีพื้นบ้าน
การใช้ทรัพยากรบุคคลในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อันได้แก่ บุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ การใช้วัด ศาสนสถาน
และโบราณวัตถุในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การใช้ประโยชน์จากสถานประกอบการและแหล่งประกอบการธุรกิจ สภาพ
ปัจจุบันและปัญหาการใช้แหล่งวิทยาการในชุมชน การจัดการความรู้แหล่งวิทยาการในชุมชน


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...