อธิบายชุดวิชา

27102 เทคโนโลยีทางการสอน (6 หน่วยกิต)
Instructional Technology
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสอน ระบบการสอน กระบวนการสื่อสาร พฤติกรรม วิทยาการ
วิธีการเรียนการสอน
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบสื่อประเภทสื่อโสตทัศน์ สื่อมวลชน สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
          3. เพื่อให้มีทักษะในการผลิตสื่อประเภทสื่อโสตทัศน์ สื่อมวลชน สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
          4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อม การประเมินการเรียน การสอน
          5. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยทางเทคโนโลยีการสอน และนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งในและต่างประเทศ
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสอน การสอนในฐานะระบบ กระบวนการสื่อสารการเรียนการสอน พฤติกรรมการเรียน การสอน
วิทยาการการสอน วิธีการเรียนการสอน การออกแบบ สื่อโสตทัศน์เพื่อการสอน การออกแบบสื่อมวลชนเพื่อการสอน การออกแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการสอน การจัดการการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมการเรียนการสอน การประเมินการเรียน
การสอน การวิจัยทางเทคโนโลยีการสอน นวัตกรรมการเรียนการสอนในประเทศไทยและต่างประเทศ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...