อธิบายชุดวิชา

30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร (6 หน่วยกิต)
Introduction to Administration
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อรู้และเข้าใจความหมาย สถานภาพ ขอบข่ายและพัฒนาการของวิชาการบริหาร
          2. เพื่อรู้และเข้าใจปรัชญา ทฤษฎีแนวคิด แนววิธีการศึกษาและระเบียบวิธีวิเคราะห์การบริหาร
          3. เพื่อสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาการบริหารกับวิชาอื่นๆ
          4. เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารได้
คำอธิบายชุดวิชา
          ความหมายและสาระสําคัญของวิชาการบริหาร ขอบข่ายและพัฒนาการของการบริหารทฤษฎีและแนวคิดสําคัญเกี่ยวกับ
การบริหาร ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างการบริหาร รูปแบบต่างๆ โครงสร้างองค์ประกอบ และบทบาทหน้าที่ของ
ระบบบริหารโดยทั่วไป ความสัมพันธ์ระหว่างระบบบริหารกับสภาพแวดล้อม รวมตลอดถึงศึกษาหลักปรัชญาการจัดองค์การ กลไก
กระบวนการและกิจกรรมสําคัญในการบริหารงานโดยทั่วไป


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...