อธิบายชุดวิชา

31301 การวางแผนงานก่อสร้าง (6 หน่วยกิต)
Construction Planning
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการวางแผนงานก่อสร้างในระบบต่างๆ และเลือกใช้แผนงานให้เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ
          2. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการปรับแผนให้เข้ากับทรัพยากร การนำแผนไปใช้และการติดตามความก้าวหน้า
          3. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในเทคนิคการปรับแผน การเร่งงาน และการวางแผนงานก่อสร้าง โดยใช้ชิ้นส่วนสําเร็จรูป
          4. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการวางแผนงานเพื่อประกันคุณภาพ
คำอธิบายชุดวิชา
          ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนงานก่อสร้าง การศึกษาการทำงาน การเตรียมการวางแผนงานก่อสร้าง การวางแผน
งานระบบตารางเวลาทำงาน การวางแผนงานระบบสายงานวิกฤติแบบเส้นลูกศร การวางแผนงานระบบสายงานวิกฤติแบบเส้นวงกรอบ
การวางแผนงานเทคนิคเพิร์ต ระบบเส้นสมดุล และระบบพิเศษอื่นๆ การวางแผนทรัพยากรในงานก่อสร้าง การวางแผนและควบคุม
ต้นทุน ในงานก่อสร้าง การวางแผนคุณภาพงานก่อสร้าง การเตรียมการก่อนนำแผนงาน ไปใช้ การควบคุมและติดตามแผนงานก่อสร้าง
การปรับและแก้ไขแผนงาน การเร่งงาน และการวางแผนงานก่อสร้าง โดยใช้ชิ้นส่วนสําเร็จรูป


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...