อธิบายชุดวิชา

31405 การวิเคราะห์โครงการ (6 หน่วยกิต)
Project Analysis
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวกับการจัดทำโครงการ
          2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการในการวิเคราะห์โครงการด้านต่างๆ
          3. เพื่อให้สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์โครงการภาคเอกชนและภาครัฐ
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการ การวางแผนโครงการ การวิเคราะห์โครงการด้านต่างๆ
การจัดการความเสี่ยงของโครงการ กระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการ ตลอดจนการประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์
โครงการในภาคเอกชนและภาครัฐ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...