อธิบายชุดวิชา

32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน (6 หน่วยกิต)
Intermediate Accounting II, Financial Reporting and Financial Statements Analysis
ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต
32208-1 การบัญชีขั้นกลาง II (Intermediate Accounting II)
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการจำแนก การวัดมูลค่า และการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน และส่วนของเจ้าของ
          2. เพื่อให้สามารถแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สิน และส่วนของเจ้าของในงบการเงิน
คำอธิบายชุดวิชา
          หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและส่วนของเจ้าของ ประกอบด้วยการจำแนกประเภทหนี้สิน การรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สิน การตีราคา การแสดงรายการ
หนี้สินในงบดุล และการเปิดเผยข้อมูล การบัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้งกิจการ การดำเนินงาน การแบ่งผลกำไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ การเลิกกิจการและ
การชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ตลอดจนการแสดงรายการส่วนของเจ้าของในงบดุล การเปิดเผยข้อมูล งบกระแสเงินสด การบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน การบัญชีสำหรับธุรกรรมซื้อคืน รวมถึงเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน พร้อมทั้งแบบฝึกปฏิบัติ
เพื่อประมวลความรู้ทางการบัญชีประจำรายวิชา
 
32208-2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน (Financial Reporting and Financial Statements Analysis)
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับความหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ การวิเคราะห์และการแปลความหมายตลอดจนการใช้ประโยชน์ ของรายงานทางการเงิน
          2. เพื่อให้สามารถจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินรวมถึงงบกระแสเงินสด
          3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการนำเสนอรายงานทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน การรายงานข้อมูลของบุคคลและกิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน และการจัดทำงบ
การเงินระหว่างกาล
คำอธิบายชุดวิชา
          รายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินและข้อมูลทางการบัญชีอื่นที่สำคัญเพื่อการตัดสินใจ การ
วิเคราะห์อุตสาหกรรม ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน การวิเคราะห์งบการเงินรวม โดยเน้นการใช้กรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริง
การรายงานทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน รายงานข้อมูลของบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันและงบการเงินระหว่างกาล พร้อมทั้งแบบฝึกปฏิบัติเพื่อประมวลความรู้ทาง
การบัญชีประจำรายวิชา


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...