อธิบายชุดวิชา

32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (6 หน่วยกิต)
Principle of Accounting and Principle of Information Systems
ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต
32209-1 การบัญชีขั้นต้น (Principles of Accounting) 
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการบัญชี แม่บทการบัญชี และจรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชี
          2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี มาตรฐานการบัญชีและวงจรบัญชี
          3. เพื่อให้สามารถบันทึกบัญชีและจัดทำงบการเงินของกิจการบริการ พาณิชยกรรมและผลิตกรรม
คำอธิบายชุดวิชา
          ความเป็นมา ความหมาย ลักษณะ วัตถุประสงค์ของการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพบัญชี แม่บทการบัญชี กฎหมายว่าด้วยการบัญชี วงจรบัญชี เอกสารทางการบัญชี ผังบัญชี สมุดบัญชีขั้นต้นและสมุดบัญชีขั้นปลาย
การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกบัญชี การปรับปรุงรายการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี การปิดบัญชีการจัดทำงบทดลองกระดาษ
ทำการและงบการเงิน ระบบใบสำคัญ ระบบเงินสดย่อย การบัญชีเกี่ยวกับกิจการบริการ กิจการพาณิชยกรรม และกิจการผลิตกรรม รวมทั้งการ
บัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม การบัญชีเดี่ยว พร้อมทั้งแบบฝึกปฏิบัติเพื่อประมวลความรู้ทางการบัญชีประจำรายวิชา
 
32209-2 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (Principles of Information Systems) 
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
          2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับบทบาทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศในองค์กร รูปแบบและโครงสร้างระบบสารสนเทศ
          3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
          4. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน และการสื่อสารข้อมูลในระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย
คำอธิบายชุดวิชา
          ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศในองค์กร รูปแบบและโครงสร้างของระบบ
สารสนเทศ ระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกิจ การเข้าถึงระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน การสื่อสารข้อมูล
ในระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...