อธิบายชุดวิชา

32311 การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีต้นทุน 2 (6 หน่วยกิต)
Cost Accounting I and Cost Accounting II
ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต
32311-1 การบัญชีต้นทุน 1 (Cost Accounting I) 
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการรวบรวมต้นทุน การวิเคราะห์และการปันส่วนต้นทุน
          2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการบัญชีและการควบคุมองค์ประกอบของต้นทุน
          3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนแบบต่างๆ
คำอธิบายชุดวิชา
          ความสำคัญและบทบาทของการบัญชีต้นทุนในองค์การธุรกิจ ความหมายของต้นทุนต่างๆ การจำแนกประเภท องค์ประกอบการรวบรวม
และการปันส่วนต้นทุน ระบบบัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุน วิธีการบัญชีและการควบคุมวัตถุดิบ แรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ
ระบบบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต ระบบบัญชีต้นทุนมาตรฐาน การบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ของเสีย ของสิ้นเปลือง งานที่
บกพร่อง เศษซาก และต้นทุนฐานกิจกรรม พร้อมทั้งแบบฝึกปฏิบัติเพื่อประมวลความรู้ทางการบัญชีประจำรายวิชา
 
32311 -2 การบัญชีต้นทุน 2 (Cost Accounting II) 
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำรายงานเพื่อการจัดการ
          2. เพื่อให้สามารถนำข้อมูลทางการบัญชีไปใช้เพื่อการวางแผน ควบคุมและตัดสินใจ
คำอธิบายชุดวิชา
          วัตถุประสงค์และขอบเขตของการบัญชีเพื่อการจัดการ การใช้ข้อมูลต้นทุนในการวางแผน ควบคุม การดำเนินงานกิจการและตัดสินใจ
ภายใต้สภาวการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและกำไร ระบบต้นทุนรวม ระบบต้นทุนผันแปร งบประมาณ
การวิเคราะห์ต้นทุน การกำหนดราคาสินค้า ราคาโอน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งแบบฝึกปฏิบัติเพื่อประมวลความรู้ทาง
การบัญชีประจำรายวิชา


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...