อธิบายชุดวิชา

32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2 (6 หน่วยกิต)
Advanced Accounting I and Advanced Accounting II
ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต
32314-1 การบัญชีขั้นสูง 1 (Advanced Accounting I) 
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด
          2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการบัญชีฝากขาย และการร่วมค้า
          3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการบัญชีขายตามสัญญาผ่อนชำระ และเช่าซื้อ
          4. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการบัญชีสัญญาเช่า และสัญญาก่อสร้าง
          5. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขา
          6. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการบัญชีกองทุนและการบัญชีเฉพาะกรณี
คำอธิบายชุดวิชา
          การบัญชีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด การฝากขาย การร่วมค้า การขายตามสัญญาผ่อนชำระและเช่าซื้อ
สัญญาเช่า สัญญาก่อสร้าง สำนักงานใหญ่และสาขา กองทุนและการบัญชีเฉพาะกรณี พร้อมทั้งแบบฝึกปฏิบัติเพื่อประมวลความรู้ทางการบัญชี
ประจำรายวิชา
 
32314-2 การบัญชีขั้นสูง 2 (Advanced Accounting II) 
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการบัญชีการรวมธุรกิจ
          2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
          3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม
          4. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ มาตรฐานการบัญชีสากล และการบัญชีสำหรับการแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ
คำอธิบายชุดวิชา
          การบัญชีเกี่ยวกับการรวมธุรกิจ เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย รวมถึงการจัดทำงบการเงินรวม ธุรกิจระหว่างประเทศ มาตรฐาน
การบัญชีสากล และการบัญชีสำหรับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ พร้อมทั้งแบบฝึกปฏิบัติเพื่อประมวลความรู้ทางการบัญชีประจำรายวิชา


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...