อธิบายชุดวิชา

32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้ (6 หน่วยกิต)
Management Information Systems and Knowledge Management
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิดของระบบเกี่ยวกับการจัดการ การนำวิธีเชิงระบบมาใช้กับการจัดการข้อมูลเพื่อการบริหาร พัฒนาการของการประมวลผล ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลและฐานข้อมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศ ประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการนำไปประยุกต์
ใช้ในส่วนต่างๆ ของธุรกิจ
          ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล สารสนเทศและความรู้ หลักการการจัดการความรู้ ประเภทของความรู้ โครงสร้างพื้นฐานของการ
จัดการความรู้ กระบวนการสร้าง-แบ่งปันและถ่ายทอดความรู้ การบริหารการสร้างความรู้


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...