อธิบายชุดวิชา

32327 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ (6 หน่วยกิต)
Quality and Productivity Management
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิดและปรัชญาในการจัดการคุณภาพทั้งในอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ การจัดการคุณภาพในมุมมองของชาติตะวันตกและตะวันออก
โดยเฉพาะการจัดการคุณภาพแบบญี่ปุ่น การประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการคุณภาพและการนำไปใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เครื่องมือและวิธีการ
จัดการคุณภาพ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการคุณภาพ มาตรฐานคุณภาพและรางวัลคุณภาพต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพทั่วโลก
การได้มาซึ่งมาตรฐานและรางวัลคุณภาพแนวคิดและเทคนิคเกี่ยวกับการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจ
บริการ การวัดผลิตภาพ แนวคิดการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ กระบวนการแก้ปัญหาเพื่อปรับปรุงผลิตภาพ การศึกษางานการควบคุมกระบวนการด้วย
วิธีทางสถิติเบื้องต้น การประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...