อธิบายชุดวิชา

32329 การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูงสำหรับนักการเงิน (6 หน่วยกิต)
Intermediate Accounting and Advanced Accounting for Finance Officers
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูงของธุรกิจ
          2. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการนำข้อมูลทางการบัญชีมาใช้ประโยชน์ในการบริหารการเงิน
คำอธิบายชุดวิชา
          การบัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัท และบริษัทมหาชน หลักการบัญชีที่สำคัญเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้และค่าใช้จ่าย การทำงบการเงิน
การแบ่งกำไรขาดทุน การลดและการเพิ่มทุน การเลิกกิจการ การทำงบการเงินรวมของสำนักงานใหญ่และสาขา การบัญชีสำหรับสาขาและบริษัทย่อยที่อยู่ใน
ต่างประเทศ การบัญชีธุรกรรมระหว่างประเทศ การรวมกิจการ การร่วมค้า/ฝากขาย/เช่าซื้อ
          การใช้ประโยชน์จากงบการเงิน ความสัมพันธ์ของรายการในงบการเงิน การบัญชีต้นทุน การงบประมาณ การวิเคราะห์และเทคนิคการใช้ข้อมูลทางการบัญชี
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหาร โดยเน้นให้นำไปใช้ประโยชน์ในกิจการธุรกิจการเงิน


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...