อธิบายชุดวิชา

32331 ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (6 หน่วยกิต)
Financial Information System and Project Feasibility Studies
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ เทคโนโลยี และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ ทางการเงิน
          2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการบริหารระบบสารสนเทศทางการเงินและการนำไปใช้ในการจัดการการเงิน
          3. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
          4. เพื่อให้มีความรู้ในกระบวนการการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในธุรกิจและสังคม
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิดเชิงระบบของการจัดการและการจัดการการเงิน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ทางการเงิน การนำวิธีเชิงระบบและระบบ
สารสนเทศทางการเงินมาใช้กับการจัดการข้อมูลเพื่อการบริหาร การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงิน ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการเงินและการนำไปใช้
หลักการและวิธีการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการในเชิงธุรกิจและสังคม ทั้งทางด้านการตลาด เทคนิคการผลิตการจัดการ การเงิน และกฎหมาย การยอมรับ
ของสังคม สภาพแวดล้อมทั่วๆ ไป


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...