อธิบายชุดวิชา

32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย (6 หน่วยกิต)
Risk Management and Principles of Insurance
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดของการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจ
          2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจแต่ละประเภท
          3. เพื่อให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัย
          4. เพื่อให้สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยมาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในฐานะ ผู้เอาประกันภัย
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง สินทรัพย์ หนี้สิน และปัจจัยอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เทคนิคหรือเครื่องมือ ที่ใช้ในการวัดและประเมินค่า
ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการจัดการความเสี่ยงทั้งการจัดการ ความเสี่ยงส่วนบุคคลการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจและ
การจัดการความเสี่ยงของสถาบันการเงิน
          ลักษณะและประเภทการเสี่ยงภัย หลักการประกันภัย ความรู้เบื้องต้นของการประกันภัยแขนงต่างๆ วิธีการจัดการ ความเสี่ยงภัย การเลือกผู้รับประกัน
วิธีการจ่ายเบี้ยประกันภัย การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับ การประกันภัย ในส่วนที่คุ้มครองผู้เอาประกันภัย


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...