อธิบายชุดวิชา

32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (6 หน่วยกิต)
Consumer Behavior Analysis
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์แบบจำลองของพฤติกรรมผู้บริโภค
          2. เพื่อให้มีแนวคิดและการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค
          3. เพื่อให้นำความรู้เกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ผู้บริโภคไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมทางการตลาด
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์ประเภทของผู้บริโภค การเข้าใจผู้บริโภคผ่านการวิจัยผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด แบบจำลอง
การวิเคราะห์ผู้บริโภค ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซื้อและการประยุกต์ใช้กลยุทธ์
การตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...