อธิบายชุดวิชา

32334 ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด (6 หน่วยกิต)
Information System and Marketing Research
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ด้านบทบาทและประเภทของสารสนเทศและการนำสารสนเทศไปใช้ตัดสินใจทางการตลาด
          2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการนำเทคนิคการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติ การนำกระบวนการวิจัยไปใช้เพื่อนำมา ซึ่งข้อแก้ไขและข้อยุติสำหรับ
การปฏิบัติการทางการตลาด
คำอธิบายชุดวิชา
          ความหมายและบทบาทของระบบสารสนเทศทางการตลาด ประเภทของสารสนเทศ สารสนเทศกับการตัดสินใจทางการตลาด การออกแบบระบบ
สารสนเทศ ลักษณะของการวิจัยการตลาด กระบวนการวิจัย การกำหนดจุดประสงค์และประเภทของการวิจัย การออกแบบวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดทำรายงานการวิจัย


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...