อธิบายชุดวิชา

32337 การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม (6 หน่วยกิต)
Marketing Management for Tourism and Hotel
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ลักษณะทั่วไป และการแบ่งส่วนตลาดของตลาดท่องเที่ยวและโรงแรม
          2. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนส่วนประสมการตลาด และการพัฒนาธุรกิจบริการในตลาดท่องเที่ยวและโรงแรม
          3. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระบบข่าวสารข้อมูล การวิจัยการตลาดและคาดคะเนแนวโน้ม การตลาดท่องเที่ยวและโรงแรม
          4. เพื่อให้สามารถกำหนดกลยุทธ์การตลาด และนำหลักการ เครื่องมือและเทคนิคทางการตลาด มาประยุกต์ใช้ ในตลาดท่องเที่ยวและโรงแรม
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิดและลักษณะทั่วไปของการตลาดท่องเที่ยวและโรงแรม ระบบข่าวสารข้อมูล การวิจัย การตลาด เทคนิคการคาดคะเนแนวโน้มการตลาด
ท่องเที่ยวและโรงแรม หลักการ เครื่องมือ และเทคนิคในการวางแผนบริการ การกำหนดราคา การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด รวมทั้งการจัดทำ
สื่อความหมาย และสื่อการขายในตลาดท่องเที่ยวและโรงแรม และการพัฒนาธุรกิจบริการในตลาดท่องเที่ยวและโรงแรม


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...