อธิบายชุดวิชา

32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ (6 หน่วยกิต)
Human Behavior in Organizations
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดว่าด้วยพฤติกรรมมนุษย์ที่จะมีผลกระทบต่อองค์การและผู้ปฏิบัติงานในองค์การ
          2. เพื่อเข้าใจและอธิบายทฤษฎี และแนวความคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ การจูงใจและการสร้างขวัญ ในการฏิบัติงาน
คำอธิบายชุดวิชา
          ลักษณะ แนวคิดว่าด้วยพฤติกรรมมนุษย์ ทั้งในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล บุคคลกับกลุ่มบุคคล บุคคลกับองค์การ และระหว่างกลุ่มบุคคล
อิทธิพลของพฤติกรรมมนุษย์ที่มีต่อองค์การ การติดต่อสื่อสาร การประสานงานและ การตัดสินใจ ทฤษฎีและเทคนิควิธีการที่เกี่ยวกับการจูงใจ
มนุษยสัมพันธ์ และการสร้างขวัญ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...