อธิบายชุดวิชา

32414 การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย (6 หน่วยกิต)
Agricultural Marketing and Thai Economy
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการตลาดสินค้าเกษตร
          2. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขต หน้าที่ แนวคิด กระบวนการและกลยุทธ์ของการตลาดสินค้าเกษตร
          3. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจลักษณะรากฐาน และวิธีวิเคราะห์เศรษฐกิจของประเทศไทยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
คำอธิบายชุดวิชา
          วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจไทยกับการตลาด ความหมาย ขอบเขตของการตลาดสินค้าเกษตร หน้าที่ และความสำคัญของการตลาด
ระบบการตลาดสินค้าเกษตร แนวคิดเรื่องส่วนประสมการตลาด การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม การวิเคราะห์ตลาด การวิจัยตลาด การกำหนดตลาด
เป้าหมาย กระบวนการการตลาด กลยุทธ์การตลาด แผนการตลาด การควบคุมทางการตลาด ตลอดจนการประเมินผลและการจัดทำรายงานทาง
การตลาด การจัดการการตลาดและการผลิตและการตลาดระหว่างประเทศ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...