อธิบายชุดวิชา

32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง (6 หน่วยกิต)
Advanced Managerial Accounting
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการในระดับสูง
          2. เพื่อให้สามารถวางแผนกำไรและควบคุม รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับกิจการบริการพาณิชยกรรมและผลิตกรรม
          3. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางการบัญชีเพื่อการจัดการ
คำอธิบายชุดวิชา
          ต้นทุนเพื่อการจัดการในเชิงกลยุทธ์ ต้นทุนคุณภาพ ต้นทุนตามเป้าหมาย การวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม การวิเคราะห์
ห่วงโซ่แห่งคุณค่าและต้นทุนตามวงจรผลิตภัณฑ์ ระบบการจัดการสินค้าคงคลัง การวัดผลงานแบบดุลยภาพการวัดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์
          การวางแผนธุรกิจและการออกแบบระบบบัญชีเพื่อการจัดการ บทบาท หลักการ และเทคนิคในการวางแผนกำไรและการควบคุม การวัดผลและประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน การกำหนดดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน การรายงานเพื่อการควบคุม การวิเคราะห์กำไร การจัดทำงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหาร วิเคราะห์
และแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการ โดยใช้กรณีศึกษา


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...