อธิบายชุดวิชา

32447 การภาษีอากร 2 และการวางแผนภาษีอากร (6 หน่วยกิต)
Taxation II and Tax Planning
ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต
32447-1 การภาษีอากร 2 (Taxation II) 
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้สามารถนำความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการทางบัญชีภาษีอากรไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาทางภาษีอากร ที่ เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบกิจการ
          2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารและรายงานทางภาษีอากร
          3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการวางระบบบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชีและการภาษีอากรการจัดทำกระดาษทำการเพื่อคำนวณ
ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงกำไรสุทธิทางการบัญชีการเงินเป็นกำไรสุทธิทางภาษีอากร รวมทั้งการจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ภาษีสรรพากร และการยื่นแบบแสดงรายการภาษีสรรพากร
          ปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากรและความแตกต่างระหว่างการบัญชีการเงินกับการบัญชีภาษีอากร วิเคราะห์และแก้ปัญหาจาก
กรณีศึกษาต่างๆที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยเน้นปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติทางด้านการบัญชีภาษีอากร
 
32447-2 การวางแผนภาษีอากร (Tax Planning) 
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากร
          2. เพื่อให้สามารถนำความรู้ทางภาษีอากรไปใช้เพื่อการวางแผนดำเนินงานในกิจการได้อย่างถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุด
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากร วิธีการและขั้นตอนการวางแผนภาษีอากร ประโยชน์และข้อควรคำนึงในการวางแผนภาษีอากร วิเคราะห์
และแก้ปัญหาจากกรณีศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากรได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้ นิติบุคคล ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยเน้นปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน การวางแผนภาษีอากร


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...