อธิบายชุดวิชา

32448 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ (6 หน่วยกิต)
Feasibility Study and Business Research
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ
          2. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยธุรกิจ
คำอธิบายชุดวิชา
          หลักการ ความสำคัญและความจำเป็นของการศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ สิ่งแวดล้อม
ของตลาดที่คาดหมาย กลยุทธ์การตลาด การคาดการณ์การผลิตหรือปฏิบัติการ การแข่งขัน อุตสาหกรรมเทคโนโลยี รูปแบบธุรกิจ การจัดการและทรัพยากร
มนุษย์ที่ต้องการ ทรัพย์สินทางปัญญา กฎระเบียบและประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม การยอมรับของสังคม ปัจจัยเสี่ยง การคาดคะเนเงินทุนที่ต้องการและการ
วิเคราะห์ทางการเงิน และความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การออกจากธุรกิจ
          การออกแบบการวิจัย หลักการและธรรมชาติของการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ เทคนิค การวิจัยธุรกิจเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์
การสังเกต การวิเคราะห์เนื้อหาเอกสาร (Content analysis) Focus group การวิเคราะห์ผลการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยคอมพิวเตอร์ เทคนิคการวิจัยธุรกิจ
เชิงปริมาณ เช่น การสุ่มตัวอย่าง การสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์ผลการวิจัยเชิงปริมาณด้วยคอมพิวเตอร์ การวิจัยร่วมทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
การใช้อินเทอร์เน็ตในการวิจัย จรรยาบรรณการวิจัย


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...