อธิบายชุดวิชา

32451 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก (6 หน่วยกิต)
Electronic Commerce and Import-Export Management
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิดและตัวแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การสร้างเว็บไซต์สำหรับพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบความมั่นคงปลอดภัยและระบบการจ่ายเงิน การตลาดและการสื่อสารการตลาดผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประเด็นเรื่องจริยธรรม
และปัญหาการเมืองของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การค้าปลีกและการบริการแบบออนไลน์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ B2B การบริหารโซ่อุปทานด้วย
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายทางสังคม การประมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์
          หลักการ แนวปฏิบัติ กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนำเข้าสินค้า พิธีการศุลกากร ระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก การเงิน การบรรจุเพื่อขนส่ง การขนส่ง การประกันภัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การนำเข้า-ส่งออก


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...