อธิบายชุดวิชา

32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ (6 หน่วยกิต)
International Business and Finance
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการเงินระหว่างประเทศ
          2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการค้าระหว่างประเทศและการเงินระหว่างประเทศ
          3. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารการเงินของธุรกิจระหว่างประเทศ
คำอธิบายชุดวิชา
          ความสัมพันธ์ระหว่างการค้าระหว่างประเทศและการเงินระหว่างประเทศ หลักและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ อุปสรรคทางการค้า นโยบาย
และมาตรการคุ้มกันทางการค้า ดุลการค้า ดุลการชำระเงิน ระบบการเงินและบทบาทสถาบันการเงินระหว่างประเทศ ตลาดเงินตราต่างประเทศ การ
ปริวรรตเงินตรา วิธีการจัดหาเงิน วิธีการชำระเงิน การวางแผนชำระเงินตราต่างประเทศ การวิเคราะห์และพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องในธุรกิจการค้าและการเงินระหว่างประเทศ รวมทั้งหลักกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...