อธิบายชุดวิชา

32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ (6 หน่วยกิต)
Investments and Securities Analysis
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ เครื่องมือ และวิธีการลงทุนในตราสารทางการเงิน รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้อง
          2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์
          3. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์หลักทรัพย์และจัดกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนได้
คำอธิบายชุดวิชา
          ลักษณะของการลงทุน เครื่องมือประเภทต่างๆ ในการลงทุน องค์กรและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารทางการเงิน อัตราผลตอบแทน
และความเสี่ยงของตราสารทางการเงินแต่ละประเภท การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
          การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดทุนใน
การวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผลกระทบของการเคลื่อนไหวของตลาดทุนในต่างประเทศที่มีต่อการวิเคราะห์หลักทรัพย์ การประเมินผลการลงทุนในหลักทรัพย์
และกลุ่มหลักทรัพย์


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...