อธิบายชุดวิชา

32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด (6 หน่วยกิต)
Marketing Communication and Promotion
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารทางการตลาด ส่วนประสมของการสื่อสาร กระบวนการสื่อสาร และ การวางแผนการสื่อสาร
ทางการตลาด
          2. เพื่อให้เข้าใจความหมาย ความสำคัญและส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด
          3. เพื่อให้สามารถประสานความรู้ระหว่างจิตวิทยาของผู้บริโภคกับส่วนประสมของการส่งเสริมการตลาด
          4. เพื่อให้สามารถกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมการตลาดได้
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิด หน้าที่ บทบาทของการสื่อสารทางการตลาด เครื่องมือของการสื่อสาร ส่วนประกอบของการสื่อสารทางการตลาด กระบวนการสื่อสาร และ
การวางแผนการสื่อสารทางการตลาดความหมาย บทบาท ความสำคัญของส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด โดยศึกษาแนวคิด วัตถุประสงค์ ลักษณะวิธี
การดำเนินงาน การกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ การจัดสรรงบประมาณ การประเมินผล และการพัฒนาการส่งเสริมการตลาดในอนาคต


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...