อธิบายชุดวิชา

32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (6 หน่วยกิต)
Meeting, Incentive, Convention and Exhibition Management
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการจัดการธุรกิจการจัดประชุม การจัดนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
          2. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและปัจจัยที่ควรพิจารณาในการจัดการธุรกิจการจัดประชุม
          3. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดนิทรรศการ และองค์ประกอบของธุรกิจการจัดนิทรรศการ
          4. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
          5. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มตลาดเป้าหมาย การวางแผนกลยุทธ์การตลาด และการมีศิลปะการขาย ในธุรกิจการจัดประชุม การจัดนิทรรศการ
และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
          6. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการจัดประชุม การจัดนิทรรศการและการท่องเที่ยว เพื่อเป็นรางวัล และสมาคมที่เกี่ยวข้อง
          7. เพื่อให้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดการธุรกิจการจัดประชุม การจัดนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
คำอธิบายชุดวิชา
          ความหมาย ความสำคัญ ลักษณะ ประเภท วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม การจัดนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ประวัติความเป็นมาของการจัด
ประชุม การจัดนิทรรศการ องค์ประกอบของการจัดประชุม ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจการจัดประชุมกับการจัดนิทรรศการและการจัดนำเที่ยว การเสนอขอเป็นเจ้าภาพ
กระบวนการจัดประชุม การเลือกสถานที่ การคิดต้นทุนการจัดประชุม หลักการจัดนิทรรศการและองค์ประกอบของธุรกิจการจัดนิทรรศการ กระบวนการจัดการท่องเที่ยว
เพื่อเป็นรางวัล การวางแผนและการคิดต้นทุนของการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การเตรียมความพร้อม การสร้างความประทับใจ การกำหนดกลุ่มตลาด
เป้าหมาย การวางแผนกลยุทธ์การตลาด ศิลปะการขาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการจัดประชุม การจัดนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และสมาคม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและแนวทางการแก้ไขในธุรกิจการจัดประชุม การจัดนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...