อธิบายชุดวิชา

32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม (6 หน่วยกิต)
Hotel Management and Strategies
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้เรื่องหลักการ แนวคิดและกลยุทธ์เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจโรงแรม การศึกษาความเป็นไปได้และการ วางแผนพัฒนาเพื่อการลงทุนใน
ธุรกิจโรงแรม
          2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานและกลยุทธ์ในโรงแรมประเภทต่างๆ โครงสร้างการบริหารงาน พฤติกรรมองค์การ บทบาทของผู้นำกับการจัดการ
การเปลี่ยนแปลง การจัดการ การบริการในแผนกต่างๆ หน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรและ ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกต่างๆ ในโรงแรม
          3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการทางการเงินและทรัพย์สิน ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการธุรกิจโรงแรมและการ ประสานงานระหว่างโรงแรมกับธุรกิจอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
          4. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการและกลยุทธ์การจัดบริการเสริมเพื่อความสะดวกของผู้รับบริการในโรงแรมและการ บริการที่มีคุณภาพ
          5. เพื่อให้มีความรู้เรื่องการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนในธุรกิจโรงแรม ระบบบริหารงานวิศวกรรมและ ระบบงานสุขาภิบาลและความ
ปลอดภัยในโรงแรมและสามารถช่วยเหลือแขกผู้ใช้บริการได้เมื่อเกิดปัญหา
          6. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้างรายได้และการจัดบริการของหน่วยธุรกิจในส่วนต่างๆ ของโรงแรม
คำอธิบายชุดวิชา
          หลักการ แนวคิด และกลยุทธ์เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจโรงแรม การศึกษาความเป็นไปได้และการวางแผนพัฒนาเพื่อการลงทุนในธุรกิจโรงแรม กลยุทธ์
การจัดการองค์กรโรงแรมประเภทต่างๆ โครงสร้างการบริหารงาน การจัดการบริการที่มีประสิทธิภาพ บทบาทของผู้นำกับการจัดการการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา
บุคลากรทั้งระดับผู้บริหารและปฏิบัติการของแผนกต่างๆในโรงแรมการจัดการและกลยุทธ์การจัดบริการเสริมเพื่อความสะดวกของผู้รับบริการในโรงแรม ระบบการ
เงินและทรัพย์สิน ระบบบริหารงานวิศวกรรมและระบบงานสุขาภิบาลและความปลอดภัยในโรงแรมการจัดพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนและการประสาน
งานระหว่างโรงแรมกับธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์การสร้างรายได้ของหน่วยธุรกิจในส่วนต่างๆของโรงแรม การจัดบริการและการสร้างรายได้ของแผนกบริการ
ส่วนหน้า แผนกอาหารและเครื่องดื่ม และแผนกแม่บ้าน และกลยุทธ์การสร้างรายได้เสริมในโรงแรม กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโรงแรม


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...