อธิบายชุดวิชา

32486 การจัดการธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ (6 หน่วยกิต)
International Hotel and Restaurant Management
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
          2. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะการดำเนินธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารในภูมิภาคต่างๆ ของโลก
          3. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและการขยายธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประทศ
          4. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบและข้อตกลงในการดำเนินธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ
          5. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและดำเนินการด้านทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ
          6. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านการตลาดในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ
          7. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร และการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิดในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ลักษณะการดำเนินธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ความเป็นมาและการขยายธุรกิจ
โรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ รูปแบบและข้อตกลงในการดำเนินธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ การจัดการและการดำเนินการด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านการตลาด ด้านการสื่อสาร และการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...