อธิบายชุดวิชา

33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (6 หน่วยกิต)
Human Resource Planning
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความเป็นมา ความสำคัญ แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ ขอบเขตและกระบวนการวางแผน ทรัพยากรมนุษย์
          2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจปัจจัยที่มีส่วนสำคัญและเทคนิคในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
          3. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจสภาพ และปัญหาอุปสรรคในทางปฏิบัติตลอดจนแนวทางแก้ไข
          4. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจแนวโน้มการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต
          5. เพื่อให้สามารถนำความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ไปประยุกต์ใช้ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ
คำอธิบายชุดวิชา
          ความเป็นมา ความสำคัญ แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ ขอบเขตและกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์และปัจจัยที่มีส่วนสำคัญและเทนิค
ในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ สภาพและปัญหาอุปสรรคในทางปฏิบัติตลอดจนแนวทางแก้ไข แนวโน้มการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต
รวมทั้งการประยุกต์ใช้


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...