อธิบายชุดวิชา

33421 หลักการบริหารท้องถิ่น (6 หน่วยกิต)
Principle of Local Administration
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวความคิดและหลักการบริหารท้องถิ่น และตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารท้องถิ่นตามแนวทาง
ประชาธิปไตย
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบบริหารท้องถิ่น รูปแบบ โครงสร้าง และกระบวนการบริหารท้องถิ่น ตลอดจนการมี ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารท้องถิ่นทั้งในระบบสากลและในประเทศไทย
           3. เพื่อให้มีความสามารถนำแนวความคิดและหลักการบริหารมาใช้วิเคราะห์ปัญหาการบริหารท้องถิ่นของไทยได้ อย่างมีเหตุผลและก่อ
ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิดและหลักการในการบริหารท้องถิ่น ระบบบริหารท้องถิ่น รูปแบบ โครงสร้างและความสัมพันธ์กับรัฐบาลกลาง นโยบายและแผนการ
บริหารท้องถิ่น การจัดองค์การและการบริหารงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารท้องถิ่น การบริหาร
ท้องถิ่นในประเทศไทย บทบาทของการบริหารท้องถิ่นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และแนวโน้ม
ของการบริหารท้องถิ่นไทย


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...