อธิบายชุดวิชา

33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท (6 หน่วยกิต)
Urban and Rural Development Administration
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความสำคัญ แนวคิดและทฤษฎีของการพัฒนาเมืองและชนบท
          2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในขอบเขต แนวทาง รูปแบบ หลักการ วิธีการของการบริหารการพัฒนาเมืองและชนบททั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ
          3. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารการพัฒนาเมืองและชนบทตลอดจนแนวโน้มและทิศทางของการบริหาร
การพัฒนาเมืองและชนบท
          4. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจกรณีศึกษาและตัวอย่างของการบริหารการพัฒนาชนบททั้งในและต่างประเทศ
คำอธิบายชุดวิชา
          ความสำคัญ แนวคิด และทฤษฎีของการบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท ขอบเขต แนวทาง รูปแบบ หลักการและวิธีการของการบริหาร
การพัฒนาเมืองและชนบททั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารการพัฒนาเมืองและชนบทระบบการบริหารการ
พัฒนาเมืองและชนบท แนวโน้มและทิศทางการบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท กรณีศึกษาและตัวอย่างของการบริหารการพัฒนาเมืองและ
ชนบททั้งในและต่างประเทศ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...