อธิบายชุดวิชา

33432 การบริหารสำนักงาน (6 หน่วยกิต)
Office Administration
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในความสำคัญ แนวคิด วัตถุประสงค์ และขอบเขตของการบริหารสำนักงาน
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการบริหารสำนักงานซึ่งครอบคลุมการวางแผน การลงมือปฏิบัติงาน และการประเมินผล
          3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ปัญหาอุปสรรค เครื่องมือและเทคนิค ตลอดจนการพัฒนาการ บริหารสำนักงาน
          4. เพื่อให้ได้รับความรู้และความเข้าใจในเรื่องการบริหารสำนักงานทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวมทั้งสามารถ นำไปประยุกต์ใช้ใน
หน่วยงานของระบบราชการไทยได้
คำอธิบายชุดวิชา
          ความสำคัญ แนวคิด วัตถุประสงค์ และขอบเขตของการบริหารสำนักงาน รวมทั้งกระบวนการการบริหารสำนักงาน ซึ่งครอบคลุมการวางแผน
การลงมือปฏิบัติงาน และการประเมินผล รวมตลอดถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องปัญหาอุปสรรค เครื่องมือและเทคนิค ตลอดจนการพัฒนาการบริหารสำนักงาน ทั้งนี้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของระบบราชการไทย


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...