อธิบายชุดวิชา

33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลง (6 หน่วยกิต)
Change Administration
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการ รูปแบบและองค์ประกอบของการบริหารการเปลี่ยนแปลง
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการและเทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีทักษะทางด้านกระบวนการและเทคนิคในการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง
          3. เพื่อให้สามารถนำความรู้ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติโดยเฉพาะการบริหารการเปลี่ยนแปลง
องค์กรภาครัฐ
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิด ทฤษฎี หลักการ ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ ปัญหา อุปสรรคในการเปลี่ยนแปลง
องค์การภาครัฐและแนวทางในการแก้ไขปัญหา ระบบและวิธีการควบคุมการบริหารการเปลี่ยนแปลง รูปแบบต่างๆ ในการเปลี่ยนแปลงองค์การ เช่น
การรื้อปรับระบบ การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...