อธิบายชุดวิชา

33444 การบริหารองค์กรภาครัฐ (6 หน่วยกิต)
Public Organization Administration
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะ ประเภท รูปแบบ และทฤษฎีการบริหารองค์กรภาครัฐ
          2. เพื่อให้มีทักษะในการใช้เทคนิคการบริหารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กรภาครัฐทั้งในส่วนที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
          3. เพื่อให้สามารถนำความรู้ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารองค์การมาบูรณาการประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กรภาครัฐได้ ในทางปฏิบัติ
คำอธิบายชุดวิชา
          ลักษณะ ประเภท รูปแบบและทฤษฎีการบริหารองค์กรภาครัฐ การบริหารองค์กรภาครัฐ เทคนิคการบริหารองค์กรภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการบริหารองค์กรในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เช่น การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ การ
ปฏิรูปและปรับปรุงองค์กรภาครัฐ หลักและวิธีการเสริมสร้างจิตสำนึกในการบริหารการจัดทำบริการสาธารณะ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการ
ปรับปรุงกระบวนการระบบการทำงาน


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...