อธิบายชุดวิชา

33446 นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น (6 หน่วยกิต)
Local Policy, Plan and Project
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับนโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น ตามแนวทาง ประชาธิปไตย
          2. เพื่อให้มีความเข้าใจในกระบวนการนโยบายและแผนของท้องถิ่น รวมทั้งการจัดทำโครงการ และการบริหาร โครงการของท้องถิ่น
          3. เพื่อให้สามารถนำความรู้เกี่ยวกับนโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ได้อย่างเหมาะสม
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับนโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น ตามแนวทางประชาธิปไตย ปัจจัยแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย
การวางแผน และการจัดทำโครงการของท้องถิ่น กระบวนการและขั้นของนโยบายท้องถิ่น กระบวนการและขั้นตอนในการวางแผนท้องถิ่นและการนำ
แผนไปปฏิบัติ การจัดทำโครงการและการบริหารโครงการท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น กับนโยบาย แผน และ
โครงการในระดับชาติและระดับภูมิภาค


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...