อธิบายชุดวิชา

33448 การบริหารการคลังท้องถิ่น (6 หน่วยกิต)
Local Finance Adminstration
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการบริหารการคลังท้องถิ่น
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการในการบริหารการคลังของท้องถิ่น
          3. เพื่อให้สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการบริหารการคลังท้องถิ่นไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิดและหลักการในการบริหารการคลังท้องถิ่น กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการในการบริหารการคลังท้องถิ่น ของไทยและต่างประเทศ
การบริหารรายได้ การบริหารรายจ่าย เงินอุดหนุน และดุลการคลังของท้องถิ่น การบริหารการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมและตรวจ
สอบการใช้จ่ายเงินของท้องถิ่น ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารการคลังท้องถิ่น


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...