อธิบายชุดวิชา

33449 การบริหารการบริการสาธารณะ (6 หน่วยกิต)
Public Service Administration
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด หลักการ และความสำคัญของการบริการสาธารณะ
          2. เพื่อให้เข้าใจปัจจัยที่เกี่ยวข้องและแนวทางในการบริหารการบริการสาธารณะ
          3. เพื่อให้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้แนวทางและเทคนิคต่างๆ ในการบริหารการบริการสาธารณะ
          4. เพื่อให้เข้าใจปัญหา แนวโน้ม แนวทางในการแก้ปัญหาและการพัฒนาการบริหารการบริการสาธารณะ
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิดและหลักการในการบริการสาธารณะ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริการสาธารณะ การจัดระบบการบริหารและโครงสร้างสนับสนุนระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริการสาธารณะ คุณภาพและการปรับปรุงการบริการ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์และจริยธรรมในการบริการสาธารณะ การประเมินผล
การบริการ ปัญหาและการแก้ไขแนวโน้มและแนวทางการพัฒนาการบริการ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...