อธิบายชุดวิชา

40205 กฎหมายธุรกิจ(6 หน่วยกิต)
Business Law
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไป
          2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
          3. เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักและวิธีปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
คำอธิบายชุดวิชา
          ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มาของกฎหมาย ชนิดของกฎหมาย การใช้ การยกเลิกและการตีความหลักทั่วไปของประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ที่เกี่ยวกับบุคคล นิติกรรม หนี้ สัญญา และการละเมิดสัญญา หลักกฎหมายเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทรวมทั้งกฎหมายเอกเทศสัญญา
ที่สําคัญ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...