อธิบายชุดวิชา

41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน (6 หน่วยกิต)
Property Law
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์กฎหมายลักษณะทรัพย์ กฎหมายที่ดิน กฎหมายปฏิรูปที่ดินและกฎหมายว่าด้วยลักษณะ
ทรัพย์สินอื่นๆ
          2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในการวินิจฉัยปัญหาหรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้
          3. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงหลักการและเหตุผลในกฎหมายแต่ละเรื่องและเน้นให้เห็นถึงความสัมพันธ์และ ความจำเป็นของกฎหมายเรื่องนั้น
กับสังคม
คำอธิบายชุดวิชา
          กฎหมายทรัพย์สิน ตั้งแต่ความหมาย ประเภท และความสัมพันธ์ของทรัพย์สิน สภาพของทรัพย์สินและบุคคลสิทธิ กรรมสิทธิ์และกรรมสิทธิ์รวม
การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ การใช้สิทธิและข้อจำกัดการใช้สิทธิ สิทธิครอบครอง ภาระจำยอม ทรัพย์สิทธิอื่นๆ การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สิทธิ
อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งกรรมสิทธิ์ในอาคารชุดกฎหมายที่ดิน ตั้งแต่ระบบที่ดิน ที่ดินของรัฐและที่ดินของเอกชน การออกหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดิน การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...