อธิบายชุดวิชา

41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก (6 หน่วยกิต)
Civil Law III: Family Law and Law of Succession
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจลักษณะครอบครัวและมรดก
          2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในการวินิจฉัยปัญหา หรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและนำไปปฏิบัติได้
          3. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงหลักการและเหตุผลในกฎหมายแต่ละเรื่อง และเน้นให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง กฎหมายเรื่องนั้นๆ ที่มีต่อสังคม
คำอธิบายชุดวิชา
          กฎหมายครอบครัว ตั้งแต่การหมั้น การสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา ความสมบูรณ์ของการสมรส การสิ้นสุด
แห่งการสมรส สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและบุตร ความปกครอง บุตรบุญธรรม ตลอดจนค่าอุปการะเลี้ยงดู
         กฎหมายมรดก ตั้งแต่การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก การเป็นทายาท สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก การแบ่งทรัพย์มรดกหรือส่วนมรดกของทายาท
โดยธรรมในลำดับและชั้นต่างๆ การรับมรดกแทนที่กัน การเป็นทายาทโดยพินัยกรรม แบบพินัยกรรม ผลและการตีความแห่งพินัยกรรม ความสมบูรณ์
แห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก มรดกที่ไม่มีผู้รับ และอายุความมรดก


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...