อธิบายชุดวิชา

41321 กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ (6 หน่วยกิต)
Commercial Law I: Sales, Hire and Hire-purchase
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ของกฎหมายพาณิชย์ในบรรพ 3 เอกเทศสัญญาตั้งแต่ สัญญาซื้อขาย แลกเปลี่ยน
ให้เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำงาน รับขน และกฎหมายในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ของกฎหมายดังกล่าว
          2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้
คำอธิบายชุดวิชา
          ศึกษาลักษณะของสภาพและหลักสำคัญของสัญญาซื้อขาย คำมั่น สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดกับสัญญาจะซื้อขาย และการโอนกรรมสิทธิ์
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขาย และหน้าที่ของผู้ซื้อขายฝากและขายตามตัวอย่าง ขายตามคำพรรณนา ขายเผื่อชอบ และขายทอดตลาด การคุ้ม
ครองผู้บริโภค หลักปฏิบัติการซื้อขายในธุรกิจ แลกเปลี่ยน และให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...