อธิบายชุดวิชา

41324 กฎหมายพาณิชย์ 4: หุ้นส่วน บริษัท (6 หน่วยกิต)
Commercial Law IV: Partnerships and Companies
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท รวมทั้งบริษัทมหาชน
          2. เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงวิธีการจัดการห้างหุ้นส่วนบริษัท วัตถุประสงค์ ความมุ่งหมายในการตั้งบริษัท การแยก การควบบริษัท การเพิ่มทุน
ลดทุน การระดมทุนสำหรับองค์กรธุรกิจในตลาดทุน การบัญชี งบ การเงิน การตรวจสอบบัญชี และการพัฒนาองค์กรธุรกิจร่วมสมัย
คำอธิบายชุดวิชา
          กฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท ศึกษาตั้งแต่แนวคิด รูปแบบการดำเนินธุรกิจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ศึกษาเรื่องห้างหุ้นส่วนและบริษัทตั้งแต่เรื่อง
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัด ทั้งนี้เน้นถึงสภาพและการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นลักษณะทั่วไปของห้างหุ้นส่วนสามัญ การดำเนิน
งาน การเปลี่ยนแปลง การครอบงำการจัดการ และการเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด การระดมทุนสำหรับ
องค์กรธุรกิจในตลาดทุน การบัญชี งบการเงิน การตรวจสอบบัญชี และการพัฒนาองค์กรธุรกิจร่วมสมัย


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...