อธิบายชุดวิชา

41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง (6 หน่วยกิต)
Procedural Law I: General Principles in Civil Procedure
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบศาลของไทย ตลอดจนอำนาจหน้าที่ของผู้พิพากษา
          2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักทั่วไปในการดำเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีแพ่งในศาล และหลักเกณฑ์ทั่วไปของกฎหมาย
ลักษณะพยาน
          3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในการวินิจฉัยปัญหา หรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและนำไปปฏิบัติได้
คำอธิบายชุดวิชา
          พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ตั้งแต่ระบบศาลยุติธรรม ลำดับชั้นของศาล การจัดตั้งหรือยกเลิกศาล ผู้พิพากษาในศาลชั้นต่างๆ อำนาจของผู้พิพากษา
ในตำแหน่งต่างๆ เขตอำนาจศาล องค์คณะผู้พิพากษา และอำนาจของผู้พิพากษานายเดียว
          ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 1 ตั้งแต่เขตอำนาจศาลในคดีแพ่ง การคัดค้าน ผู้พิพากษา อำนาจและหน้าที่ศาล การนั่งพิจารณา
รายงานและสำนวนความ คู่ความ การยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสารคำพิพากษาและคำสั่ง ค่าฤชาธรรมเนียม
          หลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานทั่วไป การมาศาลของพยาน การถามพยาน การนำสืบพยานหลักฐาน การตรวจและแต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญโดยศาล


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...