อธิบายชุดวิชา

41404 กฎหมายแรงงาน (6 หน่วยกิต)
Labor Law
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิดพื้นฐานและวิวัฒนาการของกฎหมายแรงงานและกฎหมาย ประกันสังคมได้ถูกต้อง
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ต่างๆ ของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายเงินทดแทน กฎหมาย
ประกันสังคม กฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และกฎหมายจัดตั้งศาล แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานได้ถูกต้อง
          3. เพื่อให้สามารถนำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวไปใช้ในการวินิจฉัยปัญหาหรือข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ถูกต้อง
คำอธิบายชุดวิชา
          หลักการและวิวัฒนาการของกฎหมายแรงงาน และกฎหมายประกันสังคมโดยทั่วไป กฎหมายคุ้มครองแรงงานซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่
ขั้นมูลฐานของนายจ้างและลูกจ้างที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้ กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ซึ่งกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างใน
เรื่องต่างๆ และสิทธิเสรีภาพในการจัดตั้งองค์การของฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง รวมทั้งกฎหมายเงินทดแทนกฎหมายประกันสังคมที่ประกันความมั่นคง
ขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของลูกจ้าง ตลอดจนกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ซึ่งใช้บังคับเฉพาะกิจการรัฐวิสาหกิจ และกฎหมายจัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินคดีทางแรงงานที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากกฎหมายวิธี สบัญญัติ
ทั่วไป


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...