อธิบายชุดวิชา

41451 กฎหมายระหว่างประเทศ (6 หน่วยกิต)
International Law
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักของกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งการบังคับใช้ กฎหมายระหว่างประเทศ
          2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขัดกันแห่งกฎหมาย กฎหมายสัญชาติ และการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
          3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในการวินิจฉัยปัญหา หรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และนำไปปฏิบัติได้
คำอธิบายชุดวิชา
          ลักษณะทั่วไป และที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในประเทศ บุคคลใน
กฎหมายระหว่างประเทศ สิทธิและหน้าที่ของรัฐ เขตแดนและเขตอำนาจของรัฐ สนธิสัญญา การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ การสงครามและ
ความเป็นกลาง
          ลักษณะเกี่ยวกับสัญชาติของบุคคล การได้มาและสิ้นไปซึ่งสัญชาติไทยและการขัดกันแห่งกฎหมาย
          การร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามอาชญากรรมและการส่งผู้ร้ายข้ามแดน


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...