อธิบายชุดวิชา

41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (6 หน่วยกิต)
Intellectual Property Law
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด วิวัฒนาการของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะแห่งสิทธิ การคุ้มครองและการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทาง ปัญญาประเภทต่างๆที่ประเทศไทย
มีกฎหมายให้การคุ้มครอง และการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทาง ปัญญาที่ประเทศไทยจะต้องมีกฎหมายเพื่ออนุวัติการตามพันธกรณีขององค์การการค้าโลก
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศและการบังคับสิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญา
4. เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ ข้างต้นไปปรับวินิจฉัยข้อเท็จจริง เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นได้
คำอธิบายชุดวิชา
          วิวัฒนาการ ความเป็นมา สาระสำคัญของกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรและความลับทาง การค้า การแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองพันธุ์พืช การคุ้มครองการออกแบบวงจรรวม การพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...